Pobierz wersję do druku

§ 1
Definicje:

 1. Użytkownik – przedsiębiorca tj. osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dowolnej formie, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zamierzająca korzystać z usług Serwisu,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konto (Konto Użytkownika) – element Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi indentyfikacyjnymi i usługami udostępnionymi w ramach Serwisu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mysales.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
 7. Usługa (Usługi) – usługa oferowana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu
 8. Usługodawca – Software Camp Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie adres: ul. Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000464292, NIP: 7123279049,
 9. Formularz rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Użytkownika, dostępny na stronie Serwisu
 10. Treści – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie Internetowym
 11. Cennik – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 12. Okres Abonamentowy – to okres czasu, na który zostają udostępnione usługi oferowane przez Serwis, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
 13. Opłata abonamentowa (lub abonament)– uiszczana przez Użytkownika z góry opłata z tytułu możliwości korzystania z Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu, obowiązującym w chwili składania zamówienia nabycia Usługi.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych przez Serwis działający pod adresem: www.mysales.pl
 2. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik w zależności od opłaconego Abonamentu nabywa możliwość skorzystania z wybranych Usług oferowanych przez Serwis zgodnie z ich specyfikacją opisaną w cenniku na stronie Serwisu.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Usług oferowanych przez Serwis w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

§ 3
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie odpowiedniego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania służącego do przeglądania zasobów www. Sieci, a także posiadanie adresu poczty mailowej.
 2. Przeglądarka internetowa korzystającego z Serwisu musi akceptować pliki Cookie.
 3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest ustalić indywidualne i nieujawnione osobom trzecim: login oraz hasło
  • Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację w Serwisie,
  • Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych,
  • Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

§ 4
Zawarcie umowy

 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Serwis, jest uprzednie zarejestrowanie się Użytkownika zgodnie z poleceniami Serwisu, zaakceptowanie Regulaminu, a po upływie okresu próbnego wykupienie Abonamentu zgodnie z Cennikiem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
 2. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Z dniem zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie ma on prawo do 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Po upływie tego okresu Użytkownik może uiścić zgodną z Cennikiem Opłatę Abonamentową i dalej korzystać z Serwisu na warunkach określonych Regulaminem lub usunąć swoje Konto wraz z danymi z Serwisu.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik w trakcie okresu próbnego i w ciągu kolejnych 60 dni od jego upływu nie zdecyduje się na opłacenie Opłaty Abonamentowej oraz nie usunie swojego Konta z Serwisu jego dane mogą zostać usunięte przez administratora systemu następnego dnia po upływie 60 dni od końca okresu próbnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
 5. W razie niedokonania płatności, o której mowa w ust. 4 Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego i bezterminowego ograniczonego dostępu do Usług Serwisu opisanych w Cenniku jako bezpłatne na zasadach w nim wskazanych.
 6. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług w ramach Serwisu następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  • zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie,
  • akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem chyba że Użytkownik będzie korzystał z Serwisu na zasadach określonych w ust. 5.
 7. Za dzień płatności uznaje się dzień otrzymania informacji przez Usługodawcę od operatora obsługującego transakcje o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub w przypadku dokonywania płatności bezpośrednio na rachunek Usługodawcy, dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Okres trwania umowy uzależniony jest od wykupionego abonamentu zgodnie z cennikiem i kończy się z upływem końca dnia do którego został wykupiony abonament chyba że Użytkownik będzie korzystał z Serwisu na zasadach określonych w ust. 5.

§ 5
Warunki Płatności

 1. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych na warunkach określonych w Cenniku.
 2. Zmiany Cennika są ogłaszane na stronie Serwisu i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika wraz z informacją o aktywowanym dostępie do Serwisu na warunkach zgodnych z wykupionym abonamentem.
 4. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
 5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca uprawniony jest do aktywowania dostępu do Serwisu dopiero po jego opłaceniu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Usługa świadczona jest w Okresach Abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi zostaje ograniczony dostęp do Serwisu i zgromadzonych tam danych.
 7. Opłata Abonamentowa za Okres Abonamentu może być uiszczona przez Użytkowania jednorazowo z góry za cały Okres Abonamentowy lub z góry w okresach miesięcznych rozumianych jako kolejne 30 dni kalendarzowych.
 8. Opóźnienie w uiszczaniu przez Użytkowania Opłat Abonamentowych uprawnia Usługodawcę z dniem następnym po upływie terminu płatności Opłaty Abonentowej do ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Serwisu i wszystkich dostępnych w jego ramach usług z których Użytkownik mógł korzystać w wybranym Okresie Abonamentowym, w tym również do ograniczenia dostępu do danych zgromadzonych przez Użytkownika w Serwisie. Wówczas Użytkownik może korzystać dalej jedynie z Usług Serwisu opisanych w Cenniku jako bezpłatne na zasadach w nim wskazanych, chyba że Usługodawca zdecyduje się na rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, wówczas postanowienia § 6 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
 9. O możliwości ograniczenia/zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa w ust. 8 Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika drogą mailową w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ograniczeniem/zablokowaniem dostępu do Serwisu wzywając jednocześnie do uregulowania powstałej zaległości.
 10. W trakcie trwania Okresu Abonamentowego Użytkownik uprawniony jest do zmiany wykupionego abonamentu na droższy lub wykupienia dostępu dla dodatkowych użytkowników. Dostęp do usług oferowanych w ramach droższego Abonamentu lub dostęp dla dodatkowych użytkowników Użytkownik uzyskuje z dniem opłacenia różnicy pomiędzy dotychczasowym wykupionym Abonamentem a wybranym droższym Abonamentem w przypadku gdy pierwotny abonament został opłacony z góry za cały Okres Abonamentowy lub z dniem opłacenia kolejnego miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 7 w nowej wyższej wysokości jeżeli w trakcie Okresu Abonamentowego abonament płatny jest w okresach miesięcznych.
 11. Użytkownik opłaty za wybrane Usługi oferowane przez Serwis może uiszczać w sposób następujący:
  • Przelewem – bezpośrednia wpłata na konto bankowe Usługodawcy
  • Szybkim Przelewem OnLine – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399
  • Kartą płatniczą – Visa, Mastercard – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A.

§ 6
Przedłużenie Okresu Abonamentowego

 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca co najmniej jednokrotnie poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się końcu Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za jego przedłużenie.
 2. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Przedłużenie Okresu Abonamentowego następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem przedłużenia dostępu do Serwisu , na kolejny Okres Abonamentowy. Postanowienia § 4 i §5 stosuje się odpowiednio.
 4. Użytkownik opłacając przedłużenie Okresu Abonamentowego, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 5. Po powzięciu informacji przez Usługodawcę o dokonaniu przez Użytkownika płatności, tytułem przedłużenia dostępu do Serwisu, okres dostępu zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 6. W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego kolejny Okres Abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na poczet kolejnego Okresu Abonamentowego.
 7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem uzyskania dostępu do Serwisu w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie ograniczeniem dostępu do Serwisu i wszystkich dostępnych w jego ramach usług, z których Użytkownik mógł korzystać w okresie opłaconego Abonamentu, w tym również ograniczeniem dostępu do danych zgromadzonych przez Użytkownika w Serwisie. Wówczas Użytkownik może korzystać dalej jedynie z Usług Serwisu opisanych w Cenniku jako bezpłatne na zasadach w nim wskazanych chyba że Usługodawca zdecyduje się na rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez 60 dni poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia/rozwiązania umowy.
 9. W tym czasie Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować ponownie dostęp do Serwisu i zgromadzonych przez niego danych przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Serwisu.
 10. Niezależnie zaś od powyższego Użytkownik przez cały okres wykupionego Abonamentu ma możliwość przeniesienia danych zgormadzonych w Serwisie celem ich zarchiwizowania.

§ 7
Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu rejestracji w Serwisie prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązany jest szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Serwisu i jego konta. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu treści.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Serwisu faktur w wersji elektronicznej, w szczególność za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur, posługiwanie się dokumentami wygenerowanymi przy pomocy narzędzi umieszczonych w Serwisie, jak również za skutki podejmowanych działań w oparciu o dane uzyskane w ramach usług i narzędzi dostępnych w Serwisie.
 6. Usługodawcy przysługuje względem Użytkownika prawo do zawieszenia bądź pozbawienia go dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.
 7. W przypadkach wskazanych w ust. 6 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi w ramach Serwisu nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej albo czasowej niemożności korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych narzędzi oraz z tytułu jego nieprawidłowego działania niezależnie od przyczyn,
  • utraconych przez Użytkownika korzyści,
  • utraconych przez Użytkownika danych zgromadzonych przez niego w Serwisie, niezależenie od przyczyny utraty tych danych,
  • trwałej albo czasowej niemożności korzystania z Serwisu oraz z tytułu jego nieprawidłowego działania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich przy pomocy których możliwe jest funkcjonowanie Serwisu,
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania Serwisu,
  • skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu,
  • skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  • skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usług oferowanych przez Serwis,
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Serwisu przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,
  • skutków podejmowanych działań przez Użytkownika w oparciu o dane uzyskane w ramach usług i narzędzi dostępnych w Serwisie,
  • Skutków wywołanych błędami w dokumentach, w tym dokumentach księgowych, fakturach wygenerowanych przez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku, poza włączeniami wskazanymi w ust. 2, ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Serwisu.

§ 9
Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w zakresie właściwego wystawiania faktur i innych dokumentów generowanych przez Serwis.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę logo i nazwy Użytkownika w celach marketingowych, w zakresie prezentacji na liście referencyjnej zamieszczonej na stronie Serwisu
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 5. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem
 6. Na ochronę, o której mówi pkt. 4 składają się w szczególności:
  • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  • Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby zminimalizować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo wglądu do danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
  • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom nieuprawnionym.

§ 10
Reklamacje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia awarii lub błędów działania Serwisu.
 2. Reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem mailowym: bok@mysales.pl lub za pomocą listu poleconego przesyłanego na adres siedziby Usługodawcy
 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację
  • osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
  • opisanie problemu, którego reklamacja dotyczy;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamację.
 4. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. Zgłoszenie takie może również pozostać bez rozpatrzenia jeśli wynika ono z braku zapoznania się z niniejszym Regulaminem lub przepisów prawa lub jest ono sformułowane w sposób, który uniemożliwia zidentyfikowanie problemu.
 5. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 6. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Użytkownik nie mógł korzystać z Usług Serwisu zgodnie z Regulaminem Usługodawca może zastosować upusty na kolejne Okresy Abonamentowe lub zaoferować Użytkownikowi darmowe okresy korzystania z Usług Serwisu. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.

§ 11
Ochrona danych identyfikacyjnych Użytkownika

 1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania, z zastrzeżeniem ust. 2 danych identyfikacyjnych Użytkowników w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług w ramach Serwisu i prawidłową realizację Umowy, w tym w szczególności wysyłanie na adres email wskazany przez Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
 2. Dodatkowo na adres email Użytkownika mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wglądu w swoje dane identyfikacyjne, ma także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług w ramach Serwisu, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań na rzecz Użytkowników w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych identyfikacyjnych.
 4. Użytkownik podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych identyfikacyjnych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu.

§ 12
Polityka prywatności

 1. W ramach świadczenia Usług oferowanych przez Serwis i realizacji Umowy Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do korzystania z Serwisu lub realizacji Umowy, niebędących jednak danymi osobowymi.
 2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika lub innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z jego narzędzi, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia dostęp do narzędzi oferowanych przez Serwis, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca informuje, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o podmiotach odwiedzających Serwis wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
  • wymagają tego przepisy prawa;
  • w celu świadczenia Usługi lub realizacji Umowy uzyska stosowną zgodę Użytkownika;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk dotyczących Użytkowników w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym Usługodawcy.

§ 13
Okres obowiązywania

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zawierana jest, na czas  równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek:
  • nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu o ile Użytkownik nie będzie dalej korzystał z Usług Serwisu opisanych w Cenniku jako bezpłatne,
  • śmierci Użytkownika,
  • ustania bytu prawnego Użytkownika,
  • usunięcia przez Użytkownika konta w Serwisie
 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy:
  • Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy,
  • Użytkownik będzie korzystał z Serwisu niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami,
  • Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet.
 3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 14
Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:
  • Imiona i nazwisko ,
  • numer NIP i REGON,
  • adres zamieszkania, adres prowadzenia działalność gospodarczej,
  • adres poczty elektronicznej,
  • nr telefonu,
 3. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 7. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach korzystania z Usług oferowanych przez Serwis
 8. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis.
 9. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 11. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Użytkownikowi na jego pisemny wniosek.
 12. Zmiana podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o takich zmianach.

§ 15
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. O zmianach Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2015 r.